Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem: Anna Grzybowska, email: rodo1@tcuw.torun.pl, adres korespondencyjny: Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w platformie Moodle CKU. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rejestracji.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Podanie danych zawartych w procesie rejestracji na platformie Moodle nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ukończenie procesu rejestracji i aktywację konta.
Last modified: Sunday, 19 July 2020, 11:21 PM